Bir beyaz yakalının kendine yolculuk hikayesi

Helsinki Tren Garı, Photo by Alexandr Bormotin on Unsplash


Marty Cagan’ın ürün ekiplerinin analizi: Paralı emir kulu musun yoksa katkı sunan misyoner mi?

Photo by Leon on Unsplash


Ürün dünyasında sık kullanılan ve aranılan bir beceriye detaylı bakış

Photo by Benjamin Zanatta on Unsplash


Hayallerin, niyetlerin üzerine bir tefekkür sorusu

Photo by Giorgio Trovato on Unsplash


Eşe dosta akrabaya ürün yönetimini açıklama girişimi

Fotoğraf: Product School


I challenge you to come up with 20 reasons to celebrate yourself in 2020

Photo by Immo Wegmann on Unsplash


Şiddetsiz İletişim Günlükleri

Karşı tarafı gerçekten dinlediğini ve onunla bağlantı kurduğunu gösterebilmek

Photo by Trung Thanh on Unsplash


Discovery of values to better understand who we are

Photo by David Becker on Unsplash

Welcome to your values

Everything started with a question for me: What are your values, Cigdem?


Şiddetsiz İletişim Günlükleri

Şiddetsiz İletişimin yargıcı düşüncelerle başa çıkma yaklaşımı

Photo by Gehison Gehison G.A on Unsplash


Şiddetsiz İletişim Günlükleri

Şefkat ve barış dili olan Şiddetsiz İletişim nedir?

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Cigdem Seftalioglu

Product Manager, Authentic Experience Explorer, Inspiring Content Generator, Interactive Experience Designer, Curious Mind

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store